Lovostaj ribe

Lovostaj ribe znači da je u određenom periodu propisanom Zakonom, lovljenje odeđenih vrsta zabranjeno, a ako slučajno uhvatite neku od njih, trebalo bi da je odmah pustite. Ovo je standard u svim državama  a stvar na koju treba obratiti pažnju su posebni propisi koji mogu da variraju. Mnoge države imaju posebne datume sezone lovostaja ribe, različite zahteve za minimalnu dužinu i dnevna ograničenja u zavisnosti od mesta. Lovostaj ribe se najčešće usklađuje tokom perioda razmnožavanja ulovljenih vrsta a sa ciljem da se ovim ograničenjima postigne veći godišnji reproduktivni učinak.

Lovostaj ribe Srbija

lovostaj ribe srbija

U Srbiji, lovostaj ribe definisan je Zakonom o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda. Radi očuvanja i zaštite ribljeg fonda ustanovljava se lovostaj ribe za sve ili pojedine vrste na ribarskom području, kao i zabrana lova riba koje nemaju propisanu veličinu.

KEČIGA – Acipenser ruthenus Za kečigu važi trajna zabrana ribolova prema Naredbi o merama za zaštitu I očuvanje ribljeg fonda ( “Službeni glasnik RS” br. 56/15 i 94/18).
MORUNA – Huso Huso
SIM – Acipenser nudiventris
PASTRUGA – Acipenser stellatus
DUNAVSKA JESETRA- Acipenser gueldenstaedti
ATLANSKA JESETRA- Acipenser sturio
VELIKI VRETENAR – Zingel zinge
MALI VRETENAR – Zingel streber
LINJAK – Tinca tinca
ZLATNI KARAŠ – Carassius carassius
DRIMSKI ŠARADAN – Pachychilon pictum
ČIKOV – Misgurnus fossilis
SVETLICA – Leuciscus souffia
CRNKA – Umbra krameri
CRNOMORSKA HARINGA – Alosa immaculata
DUNAVSKA HARINGA – Alosa caspia
GLAVATICA – Salmo marmoratus
PAKLARA – Lampetra fluviatilis
POTOČNI RAK – Austropotamobius torrentium
REČNI RAK – Astacus astacus

Naziv ribe

Period lovostaja

Dozvoljena lovna dužina

ŠARAN – Cyprinus carpio

01.IV – 31.V

30cm

MRENA – Barbus barbus

15.IV – 31.V

25cm

PROTFIŠ – Leuciscus idus – JAZ

15.IV – 31.V

20cm

PLOTICA – Rutilus pigus

15.IV – 31.V

20cm

SKOBALJ – Chondrostoma nasus – PODUST

15.IV – 31.V

20cm

KLEN – Leuciscus cephalus

15.IV – 31.V

20cm

DEVERIKA – Abramis brama

15.IV – 31.V

20cm

NOSARA – Vimba vimba – ŠLJIVAR

 

15cm

KRKUŠA – Gobio gobio

 

10cm

REČNA ŠKOLJKA – Unio pictorum

 

8cm

GAOVICA – Rhodeus sericeus – KARTOFLA

 

 

KAUGLER – Alburnus alburnus – UKLJEVA, BEOVICA

 

 

VIJUN – Cabitis taenia – ŠTAMPAJZER

 

 

CRVENPERKA – Scardinius erythrophthalmus

 

 

BODORKA – Rutilus rutilus

 

 

KESEGA – Abramis ballerus – NAJLONKA

 

 

CRNOOKA – Abramis sapa

 

 

KRUPATICA – Blicca bjoerkna

 

 

SABLJARKA – Pelecus cultratus

Naziv ribe

Period lovostaja

Dozvoljena lovna dužina

SOM – Silurus glanis

01.V – 15.VI

60cm

ŠTUKA – Esox lucius

01.II – 31.III

40cm

SMUĐ – Stizostedion lucioperca

01.III – 30.IV

40cm

SMUĐ KAMENJAR – Stizostedion

 

25cm

GRGEČ – BANDAR – Perca fluviatilis

 

10cm

MANIĆ – Lota lota

 

20cm

JEGULJA – Anguilla anguilla

 

 

ŠRAC – Gymnocephalus schraetse

 

 

BALAVAC – Gymnocephalus cernuu

 

 

PEŠ – Cottus gobio – GLAVOČ

 

 

BUCOV – Aspius aspius

15.IV – 15.VI

30cm

 

Naziv ribe

Period lovostaja

Dozvoljena lovna dužina

MLADICA – Hucho hucho

01.III – 3.VIII

100cm

LIPLJEN – Thymallus thymallus

01.III – 31.V

30cm

JEZERSKA ZLATOVČICA – Salvelinus alpinus

01.X – 01.III

25cm

POTOČNA ZLATOVČICA – Salvelinus fontinalis

01.X – 01.III

20cm

POTOČNA PASTRMKA – Salmo trutta

01.X – 01.III

25cm

MAKEDONSKA PASTRMKA – Salmo macedonicus

01.X – 01.III

25cm

DRIMSKA PASTRMKA – Salmo farioides

01.X – 01.III

25cm

DUŽIČASTA PASTRMKA – Oncorhynchus mykiss

01.X – 01.III

25cm

OHRIDSKA PASTRMKA – Salmo letnica

01.X – 01.III

40cm

POTOČNA MRENA, SAPAČA – Barbus peloponnesius

 

15cm

Prilikom obavljanja rekretivnog ili privrednog ribolova dozvoljen je neograničen lov svih alohtonih vrsta iz tabele.

Naziv ribe

BELI AMUR – Ctenopharyngodon idella

BELI TOLSTOLOBIK – Hypophthalmichthys

SIVI TOLSTOLOBIK – Aristichthys mobilis

BABUŠKA – Carassius auratus MELEZ, PASTAK

AMURSKI ČEBAČOK – Pseudorasbora parva – BEZRIBICA

KALIFORNIJSKA PASTRMKA – Salmo gairdne

SUNČICA – Lepomis gibbosus

BAS – Micropterus salmoides

AMERIČKI PATULJASTI SOM – Ictalurus nebulosus

Zabranjen je rekreativni ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena. Zabranjen je rekreativni ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21 do 3 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 5 časova u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

 1. loviti, posedovati i uništavati riblju mlađ i primerke ribe u vreme mresta i lovostaja;
 2. loviti ribu neposredno rukom;
 3. loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajućim sredstvima, harpunom, ostima, podvodnom puškom i drugim zabranjenim ili nedozvoljenim sredstvima i alatima, vatrenim oružjem, strujom, veštačkim izvorom svetlosti ili hemijskim i drugim sredstvima koja ubijaju, truju ili omamljuju ribu;
 4. prekidati ili ometati migratorne puteve riba;
 5. loviti noću mladicu, lipljana i pastrmku;
 6. zatvarati, odvraćati i iscrpljivati vodu iz ribolovne vode, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak riba;
 7. tehnički neopravdano, ispuštati vodu iz prirodnih i veštačkih jezera i drugih akumulacija ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;
 8. neovlašćeno poribljavanje i translokacija ribe;
 9. ometati postavljanje znakova kojima se obeležava ribarsko područje, riblje plodište, prirodno dobro, ribnjak ili ribolovna voda za ribolov pod posebnim uslovima i mestima na kojima je ribolov zabranjen, kao i vršiti prisvajanje, oštećivanje i premeštanje znakova;
 10. sprečavati spašavanje ribe i riblje mlađi, sa zemljišta koje je poplavljeno;
 11. kretanje licu bez dozvole za privredni ili rekreativni ribolov sa sredstvima i alatima za ribolov van puteva na ribarskom području, a u neposrednoj blizini ribolovne vode;
 12. držanje alata i sredstava za privredni ribolov i elektroribolov u plovnim objektima koja se nalaze na ribolovnoj vodi ili u objektima i vozilima koji se nalaze u njenoj neposrednoj blizini od strane lica koja nisu ovlašćena za obavljanje privrednog ribolova, ili ribolova u naučno-istraživačke svrhe;
 13. močiti lan, divizmu i konoplju;
 14. loviti ribu potezanjem, odnosno kačenjem udicom za telo – grabuljanjem;
 15. sprečavati ribočuvara u izvršavanju ovlašćenja propisanih članom 14. zakona;
 16. sprečavati ili ometati lica koja poseduju dozvolu za privredni ili rekreativni ribolov da na ribolovnoj vodi obavljaju isti;
 17. postavljanje ograda ili bilo kakvih prepreka kojima se sprečava pristup ribočuvara ribolovnoj vodi;
 18. upotreba alata za privredni ribolov na ribolovnoj vodi koja nije namenjena za obavljanje privrednog ribolova;
 19. zagađivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu menjati ili pogoršavati ustaljeni kvalitet ribolovne vode i na taj način ugrožavati riblji fond;
 20. posedovanje ribe koja je ulovljena suprotno odredbama ovog zakona.
 

Lovostaj ribe JP «VOJVODINAŠUME»

JP “Vojvodinašume“ koristi ribarska područja na osnovu zakonskih propisa, privremenih, srednjeročnih i godišnjih programa upravljanja delovima ribarskih područja „Srem“, „Banat“ i „Bačka“ i ribarskih područja u okviru zaštićenih područja. Programima su definisane sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg korišćenja ribljeg fonda. Korišćenjem su obuhvaćene mere na unapređenju fonda najvažnijih vrsta rečnih riba (smuđ, štuka, šaran, som..)

Delovi ribarskih područja „Srem“, „Banat“ i „Bačka“:

 • RP “Srem” Dunav od 1.233 (most kod Beške) do 1.187 km (Stari Banovci)
 • RP “Srem” Sava od 207 (granica sa Republikom Hrvatskom) do 123 km (selo Jarak, ušće kanala Jarčina)
 • RP “Srem” Sava od 96 (ušće Grabovačkog kanala) do 49 km (dalekovod)
 • RP “Srem” Studva
 • RP “Banat” Dunav od 1.112 (most Kovin-Smederevo) do 1.075 km (ušće Nere)
 • RP “Bačka” Dunav od 1.367 (most kod Bogojeva) do 1.297 km (most kod Bačke Palanke).

Ribarska područja u okviru zaštićenih područja:

 • RP “Gornje Podunavlje” Dunav od 1.433 (granica sa Republikom Mađarskom) do 1.367km (most kod Bogojeva)
 • RP “Labudovo okno” Dunav od 091 (gornji špic ade Žilave ) do 1077 km (Stara Palanka)
 • RP “Koviljsko-petrovaradinski rit”
 • RP “Obedska bara”.

JP „Vojvodinašume“ je korišćenje ribarskih područja na terenu organizovalo preko svojih ogranaka preduzeća:

 1. ŠG „Sombor– Sombor, RP „Gornje Podunavlje” – Dunav od 1.433 do 1.367 km;
 2. ŠG „Novi Sad– Novi Sad, RP „Bačka” – Dunav od 1.345 do 1.297 km, RP „Srem” –  Dunav od 1.233 do 1.215 km i RP „Koviljsko-petrovaradinski rit“;
 3. ŠG „Banat– Pančevo, RP „Srem” – Dunav od 1.215 do 1.187 km, RP „Banat“ od 1.112 do 1.075 km i RP „Labudovo okno“;
 4. ŠG „Sremska Mitrovica– Sremska Mitrovica, RP „Srem” – Sava od 207 do 123 km, RP „Srem“ – Sava od 96 do 49 km, RP „Srem“ – Studva i RP „Obedska bara“;
 5. OP „Vojvodinašume-Lovoturs – Petrovaradin, RP „Bačka“ od 1.367-1.345 km.

Ribolovni revir za rekreativni i sportski ribolov „Slezen“ Morović je od 2018. godine u  komercijalnoj funkciji. Otvaranje ribolovnog revira „Slezen“ Morović bilo je veliko investiciono ulaganje JP “Vojvodinašume“ u cilju unapređenja ribarstva uz očekivanja da  će u narednom periodu biti začetnik razvoja ribolovnog turizma u JP „Vojvodinašume“ i AP Vojvodini.

U okivru svakodnevnih aktivnosti čine se dalji napori da se riblji fond sačuva i unapredi, pre svega, radom ribočuvarske službe u cilju što efikasnijeg sprečavanja svih protivpravnih radnji na ribolovnim vodama, radi se na povećanju obima prodaje dozvola za rekreativni ribolov (godišnje i dnevne/višednevne dozvole), dok se prodaja dozvola za privredni ribolov realizuje u skladu sa predviđenim brojem dozvola za privredni ribolov određenim u srednjeročnim programima upravljanja ribarskim područjima, vrše se redovna poribljavanja na Dunavu i Savi, odnosno u delovima ribarskih područja „Srem“, “Banat“ i „Bačka“ i ribarskim područjima u okviru zaštićenih područja čiji je korisnik JP „Vojvodinašume”, planiraju se i realizuju radovi na revitalizaciji prirodnih ribljih plodišta i posebnih staništa riba itd.

lovostaj ribe
lovostaj ribe 2023

Lovostaj ribe - Vode Vojvodine

Ловостај

Риба уловљена у току ловостаја, као и примерци чија је дужина мања од прописане ово наредбом МОРА се ОДМАХ, на месту улова, вратити у риболовну воду са што мање оштећења. Одредбе ове наредбе се не односе на рибу произведену у рибњацима и на рибу која је увезена.

Дужина рибе мери се праволинијски од врха губице до средине основе репног пераја, а дужина шкољке мери се од једне до друге ивице дуж најдуже осе љуштуре.

ТРАЈНО се забрањује улов за следеће врсте риба: моруна, сим, паструга, атлантска јесетра, дунавска јесетра, кечига, главатица, дунавска харинга, црноморска харинга, црнка, светлица, дримски шарадан, лињак, златни караш, све врсте рода, чиков, велики вретенар, мали вретенар, рак речни и рак поточни.

ПРИВРЕМЕНО се забрањује улов за следеће врсте риба, у наведеном периоду:

1. фебруар – 31. мартштука
1. март – 31. мајлипљен
1. март – 31. августмладица
1. март – 30. априлсмуђ, смуђ камењар
1. април – 31. мајшаран
15. април – 31. мајмрена, деверика, плотица, јаз, клен и скобаљ
15. април – 15. јунбуцов
1. мај – 15. јунсом
1. октобар – 1. мартсве врсте пастрмки (поточна, дримска, охридска, македонска, дужичаста), обе врсте златовчица (језерска и поточна)

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рекреативни риболов младице, свих врста пастрмки, обе врсте златовчица и липљена током ЦЕЛЕ године од 21 до 03 часа у периоду летњег рачунања времена и од 18 до 05 часова у периоду зимског рачунања времена.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рекреативни риболов осталих врста риба токо ЦЕЛЕ године од 21-03 часова у периоду летњег рачунања времена и од 18-05 часова у периоду зимског рачунања времена, осим ако корисник рибарског подручја другачије не одреди.

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ лов и промет следећих врста чија је дужина МАЊА од наведених: младица (100 cm), поточна пастрмка (25 cm), дужичаста пастрмка (25 cm), охридска пастрмка (40 cm), дримска пастрмка (25 cm), македонска пастрмка (25 cm), језерска златовчица (25 cm), поточна златовчица (20 cm), липљен (30 cm), штука (40 cm), мрена (25 cm), поточна мрена (15 cm), шаран (30 cm), деверика (20 cm), плотица (20 cm), јаз (20 cm), скобаљ (20 cm), клен (20 cm), буцов (30 cm), носара (15 cm), кркуше (10 cm), сом (60 cm), смуђ (40 cm), смуђ камењар (25 cm), гргеч (10 cm), манић (10 cm), речна шкољка (8 cm).

ДОЗВОЉЕН је неограничен свих алохтоних врста, и то: сивог толстолобика, белог толстолобика, амура, обе врсте америчког сомића, сунчице, амурског чебачока, амурског спавача, великоустог баса, бабушке, свих врста рода, краткокљуног шилцета.

etno turizam
zlatar vikendica
backi monostor
kamp filipov breg
uvac
ribolovne vode ribolovni regioni
prodaja čamaca
Booking.com
ribe knjiga
prirucnik za ribolov
ribolovacki bukvar
enciklopedija ribolova
ekologija slatkih voda
book about serbia